DAGENS ORD Fredagen 02.09.2022

Huru ljuvliga äro icke glädjebudbärarens fotsteg, när han
kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott
budskap och förkunna frälsning, i det han säger till Sion:
"Din Gud är nu konung!"

Jes. 52:7

Ty "var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda
frälst". Men huru skulle de kunna åkalla den som de icke
hava kommit till tro på? Och huru skulle de kunna tro den
som de icke hava hört? Och huru skulle de kunna höra, om
ingen predikade? Och huru skulle predikare kunna komma, om
de icke bleve sända? Så är och skrivet: "Huru ljuvliga äro
icke fotstegen av de män som frambära gott budskap!"

Rom. 10:13-15