DAGENS ORD Fredagen 04.05.2018

Och Mose och Aron gingo in i uppenbarelsetältet;
sedan gingo de åter ut och välsignade folket.
Då visade sig HERRENS härlighet för allt folket.
Och eld gick ut från HERREN och förtärde brännoffret
och fettstyckena på altaret. Och allt folket såg detta;
då jublade de och föllo ned på sina ansikten.

3. Mos. 9:23-24

Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans
väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han
-- sedan han hade utfört en rening från synderna --
satt sig på Majestätets högra sida i höjden.

Heb. 1:3