DAGENS ORD Onsdagen 05.12.2018

Jag gladdes, när man sade till mig: "Vi skola
gå till HERRENS hus."

Ps.122:1

Och låtom oss akta på varandra för att uppliva
varandra till kärlek och goda gärningar; låtom
oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom
somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra
- detta så mycket mer som I sen huru "dagen"
nalkas.

Heb.10:24-25