DAGENS ORD Fredagen 07.12.2018


Och när Moses händer blevo tunga, togo de en sten och lade under
honom, och på den satte han sig; sedan stödde Aron och Hur hans
händer, en på vardera sidan. Så höllos hans händer stadiga,
till dess solen gick ned. Och Josua slog Amalek och dess folk
med svärdsegg.

2. Mos. 17:12-13

Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda
förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden
skörda evigt liv. Och låtom oss icke förtröttas att göra
vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden
är inne, få inbärga vår skörd. Må vi alltså, medan vi hava
tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst
mot dem som äro våra medbröder i tron.

Gal. 6:8-10