DAGENS ORD Torsdagen 18.10.2018

Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans
händers verk; den ena dagen talar därom till den andra,
och den ena natten kungör det för den andra; det är ej
ett tal eller språk vars ljud icke höres.

Ps. 19:2-4

Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet
hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att
de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.
Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de
honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga
tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.
När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar.

Rom. 1:20-22