DAGENS ORD Måndagen 22.10.2018

Men snart glömde de hans gärningar, de förbidade
icke hans råd.

Ps. 106:13

Men varen ordets görare, och icke allenast dess
hörare, eljest bedragen I eder själva. Ty om någon
är ordets hörare, men icke dess görare, så är han
lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel:
när han har betraktat sig däri, går han sin väg och
förgäter strax hurudan han var. Men den som skådar
in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och
förbliver därvid och icke är en glömsk hörare,
utan en verklig görare, han varder salig i sin
gärning.

Jak. 1:22-25