DAGENS ORD Torsdagen 29.11.2018

Du skall icke hämnas och icke hysa agg mot någon av ditt
folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag
är HERREN.

3. Mos. 19:18

Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare,
i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,
under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under
mödor, vakor och svält, i renhet, i kunskap, i tålamod och
godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek, med sanning i vårt
tal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen både i
högra handen och i vänstra, under ära och smälek, under
ont rykte och gott rykte, såsom villolärare, då vi dock äro
sannfärdiga, såsom okända, fastän vi äro väl kända, såsom
döende, men se, vi leva, såsom tuktade, men likväl icke till
döds, såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga,
medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men
likväl ägande allt.

2. Kor. 6:4-10